Privacy statement

Wat houdt de AVG (Algemene Verordening persoons Gegevens) wetgeving die per 25 mei 2018 in gaat precies in.

Iedere organisatie in de zorgsector heeft te maken met persoonsgegevens. Of het nu gaat om patiëntgegevens of gegevens van medewerkers, het zijn persoonsgegevens. De AVG-wetgeving stelt hoge eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. De wetgeving geldt voor iedere praktijk of instelling, zowel groot als klein.

Sport Paramedisch Centrum van Wensen &  de Jongh, gevestigd aan de Overkampweg 261, 3318AR te Dordrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.spcdordrecht.nl
Overkampweg 261
3318AR Dordrecht
Tel. 078-6453385
email. info@spcdordrecht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onze praktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens zijn noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Hieronder vindt u een overzicht van de noodzakelijke persoonsgegevens die wij verwerken:

  • BSN
  • Verzekering/klantnummer
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (toestemming vragen aan patiënt voor verwerking)
  • E-mailadres (toestemming vragen aan patiënt voor verwerking)

Persoonsgegevens die wij verwerken van kinderen onder de 16 jaar
Onze praktijk heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over patiënt die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@spcdordrecht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De ontvangers van persoonsgegevens:

Fysiomanager
Persoonsgegevens en medische dossiers van cliënten verwerken wij in een speciaal platform Dit is een speciaal ontwikkelt zorgplatform met de hoogste certificeringen voor informatiebeveiliging in de zorg: ISO 27001 en NEN 7510

Declaratie van geleverde zorg bij uw zorgverzekeraar

Tijdens het declareren van de geleverde zorg door Sport Paramedisch Centrum van Wensen & de Jongh bij u zorgverzekeraar worden alleen persoonlijke gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Er wordt geen inhoudelijke informatie meegezonden.

ZorgDNA (PREM - Patient Reported Experience Measures)

Via ZorgDNA ontvangt u een uitnodiging per email om een online vragenlijst in te vullen om uw ervaring met onze praktijk te delen. Het invullen van deze vragenlijst is geheel anoniem. Wij kunnen de uitkomsten wel gebruiken voor eventuele verbetering van de dienstverlening in onze praktijk. U ontvangt deze uitnodiging als u bij ons onder behandeling bent geweest. Indien u niet wenst deel te nemen aan het patient ervaringsonderzoek dan kunt u zich hier afmelden

Eerdere registratie van het wel of niet ontvangen van een uitnodiging om deel te nemen aan het patient ervarings onderzoek is per 01/01/2019 komen te vervallen. Het versturen van deze vragenlijst is ook een vereiste van de zorgverzekeraars om deze zoveel mogelijk te versturen omdat het een onderdeel van de contract aspraken is met de desbetreffende zorgverzekeraar.

Website
Op onze website maken wij gebruik van HTTPS. HTTPS is de beveiligde tegenhanger van HTTP. Hierdoor is de communicatie tussen onze website en u volledig versleuteld. Dit is onder andere van toepassing op ons contact formulieren zoals b.v. het maken van een afspraak.

Zorgmail
Via zorgmail sturen wij verslagen naar huisartsen, over de intake, de voortgang en een eindverslag van een cliënt. Berichten via zorgmail worden versleuteld verstuurd. Wij verstrekken alleen gegevens als daar vooraf toestemming voor is gegeven.

WhatsApp
Indien u ons toestemming geeft voor het versturen van persoonlijke berichten en/of algemene berichten zullen wij uw telefoonnummer noteren in een contact lijst om u berichten te kunnen sturen. Wilt u dat de chat historie (wordt 1 tot maximaal 6 maanden bewaard) en/of u telefoonnummer wordt verwijderd uit ons systeem laat het ons dan weten via ons contact formulier en we zullen hier zorg voor dragen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met onze praktijk.

Het kan ook voorkomen dat wij u benaderen zonder uw toestemming, dat zullen wij alleen doen als wij het noodzakelijk vinden om u via WhatsApp berichten te sturen en wij u telefonisch niet direct kunnen bereiken. Mocht dat het geval zijn dan zullen wij achteraf alsnog toestemming vragen en dit registeren in ons systeem.

Externe organisaties

Als advocatenkantoren of letselschade bedrijven informatie opvragen verstrekken wij alleen gegevens als daarvoor door u schriftelijke toestemming voor is gegeven. Dit geldt ook voor het opvragen van radiologische gegevens bij bijvoorbeeld ziekenhuizen en klinieken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Onze praktijk verwerkt uw noodzakelijke persoonsgegevens zoals wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Onze praktijk neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van onze praktijk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Onze praktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Onze praktijk verstrekt uitsluitend noodzakelijke gegevens aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In alle andere gevallen dient u eerst zelf toestemming te geven voor dat wij de betreffende gegevens mogen verstrekken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sport Paramedisch Centrum van Wensen & de Jongh gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze praktijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@spcdordrecht.nl om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. U kunt natuurlijk ook persoonlijk langskomen bij de praktijk.

Onze praktijk wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (indien u en wij als Sport Paramedisch Centrum van Wensen & de Jongh niet tot een oplossing zouden komen). Klik hier om naar de desbetreffende website te gaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onze praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie afdeling of via administratie@spcdordrecht.nl 

Heeft u vragen of wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact op met onze praktijk om een afspraak te maken bij één van onze fysiotherapeuten van SPC Dordrecht.